Kategorie

Najlepiej sprzedające się

Polityka zwrotów

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny określona jest ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.


2. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.


3. Jeżeli Towar ma wady fizyczne Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kilent nie może odstąpić od umowy, gdy wada towaru jest nieistotna.

Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.


4. Klient będący przedsiębiorcą traci uprawnienia określone w pkt. 4 jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.


5. Zawiadomienie o wadzie towaru powinno zawierać:

  • imię i nazwisko Klienta,
  • nr zamówienia , proformy lub numer faktury
  • rodzaj dostrzeżonej wady wraz z opisem na czym ona polega, oraz
  • zgłoszenie odpowiedniego żądania.

6. Zawiadomienia o wadzie należy dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy biuro@plytkizopoczna.pl


7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail.


8. W przypadku wady Towaru, roszczenia Klienta są realizowane nieodpłatnie na każdym etapie procedury reklamacyjnej.


9. Wymiar nominalny płytek różni się od wymiaru rzeczywistego. Według Polskiej Normy – PN-en14411:

  • Wymiar nominalny - wymiar stosowany do opisania wyrobu na opakowaniu
  • Wymiar rzeczywisty - wymiar otrzymany w wyniku pomiaru płytki zgodnie z ISO 10545-215.

Kierowca/Kurier nie ma obowiązku wniesienia do mieszkania zakupionego przez klienta towaru.


10. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.


11. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia na adres e-mail biuro@plytkizopoczna.pl


12. W razie odstąpienia od umowy w podanym terminie 14 dni, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.


13. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.


Informacja dot. zwrotu świadczeń:

1. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru. Zwrocie nie podlega towar na specjalne zamówienie bezpośrednio pod klienta.


2. Konsument natomiast może dokonać zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres wskazany przez sprzedawcę . Konsument, który odstępuje od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.


3. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.


Wyłączenia związane z prawem do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku:
towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie i dostosowanych do indywidualnych potrzeb konsumenta.


Zwrot towar do sprzedawcy leży po stronie kupującego. Zwrotu należy dokonać na podany adres w zgłoszeniu e-mail jak zgoda na przyjęcie zwrotu przez magazyn.Adres wysłany indywidualnie do klienta.

Przed zamontowaniem , płytki należy sprawdzić pod kątem : jednolitości odcienia , wymiarów oraz płaskość i jakość powierzchni.

W tym celu należy porównać płytki  z poszczególnych kartonów. Po zamontowaniu płytek reklamacje w powyższym zakresie nie będą uwzględniane.

Po złożeniu zamówienia prosimy nie wykonywać przelewu .

Pracownik sklepu skontaktuje się z Państwem celem potwierdzenia zamówionego towaru.